Foto: volleywroclaw.pl

W meczu 20. kolejki roz­gry­wek Tau­ron Ligi siat­karki UNI Opole prze­grały z Vol­ley Wro­cław 2:3 (25:23, 21.25, 25:20, 24:26 , 8:15).

Pierw­szy set długo roz­gry­wany był pod dyk­tando opo­la­nek. Zawod­niczki kon­tro­lo­wały sytu­ację na boisku i z każdą kolejną akcją powięk­szały prze­wagę. Pro­wa­dziły 10:5, 14:9, a póź­niej 19.15. W tym momen­cie gospo­dy­nie zupeł­nie zatra­ciły sku­tecz­ność, co skrzęt­nie wyko­rzy­stały rywalki i dopro­wa­dziły do remisu 21:21. W emo­cjo­nu­ją­cej koń­cówce decy­du­jące piłki nale­żały już, jed­nak do zespołu z Opola, który zwy­cię­żył 25:23.

W dru­gim secie długo warunki gry dyk­to­wały miej­scowe, które w pew­nym momen­cie pro­wa­dziły już 15:9. Od tego czasu jakość ich poczy­nań znów się jed­nak zna­cząco obni­żyła. Sku­tek był taki, że kilka chwil póź­niej był remis 18:18. Tym razem taki prze­stój nie uszedł Unii na sucho. Roz­pę­dzony zespół z Wro­cła­wia skrzęt­nie wyko­rzy­stał swoje „pięć minut” i zwy­cię­żył 25:21.

W trze­ciej odsłonie  gra była dość nie­równa. Raz jeden, raz drugi zespół seriami zdo­by­wał punkty. W dru­giej czę­ści trze­ciego seta opo­lanki zaczęły być bar­dziej regu­larne, odsko­czyły na kilka punk­tów, by osta­tecz­nie zwy­cię­żyć 25:20.

W czwar­tej par­tii siat­karki z Opola wygry­wały już 14:10, kiedy nagle ponow­nie coś się zacięło i losy rywa­li­za­cji wymknęły im się spod kon­troli. Vol­ley naj­pierw wyrów­nał na 17.17, a potem prze­jął ini­cja­tywę. Co prawda Unii było w sta­nie dopro­wa­dzić do walki na prze­wagi, ale koniec koń­ców 26:24 zwy­cię­żyły przy­jezdne.

Tie-breaka zupeł­nie zdo­mi­no­wały wro­cła­wianki. Naj­pierw, odska­ku­jąc na 12:4, by osta­tecz­nie wygrać 15:8. Mimo porażki opo­lanki utrzy­mały szó­ste miej­sce w tabeli.

20. kolejka Tauron Ligi:

UNI Opole – KGHM VolleyWrocław 2:3
(25:23, 21:25, 25:20, 24:26, 8:15)

MVP: Julia Szczurowska

UNI Opole: Orzyłowska (10), Olaya (17), Pamuła (14), Zaroślińska-Król (17), Połeć (11), Bińczycka (2), Adamek, Janicka, McCall, Sieradzka (1), Kecher (1)

KGHM #VolleyWroclaw: Szczurowska (30), Lewandowska (8), Muhlsteinova (1), Bączyńska (15), Ponikowska (12), Stronias (14), Pawłowska, Szady, Stancelewska (3), Gromadowska, Chorąża

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!