Fot. PZT

Hubert Hur­kacz poko­nał Sier­gieja Fomina 2:6, 1:6 dał Pol­sce pro­wa­dze­nie w meczu w ramach Pucharu Davisa. Mecz tylko na początku był wyrów­nany, w klu­czo­wych sytu­acjach ósmy zawod­nik ran­kingu ATP udo­wad­niał, dla­czego to wła­śnie on jest ósmą rakietą świata. Drugi set był jego popi­sem. Po Hur­kaczu swój mecz roze­grał Maks Kaśni­kow­ski, który poko­nał Chu­mo­juna Suł­ta­nowa 6:4, 6:1.

Pol­ska w ramach baraży o Grupę Świa­tową I rywa­li­zuje w Tasz­ken­cie z Uzbe­ki­sta­nem. Hubert Hur­kacz (8. ATP) w świet­nym stylu roz­po­czął tego­roczne zma­ga­nia w Pucha­rze Davisa, poko­nu­jąc Sier­gieja Fomina (665. ATP).

I SET 

Pro­ble­mów istot­nie nie było, choć Sier­giej Fomin w wielu momen­tach grał znacz­nie lepiej, niż wska­zy­wać by mógł jego ran­king. Spo­tka­nie swoim popi­so­wym ser­wi­sem świet­nie roz­po­czął Hur­kacz, który w pierw­szym gemie wygra­nym do 15 odno­to­wał, aż trzy asy ser­wi­sowe. W kolej­nych gemach gra toczyła się dość równo, ale na 3:1 rywala prze­ła­mał wła­śnie Polak, Szó­sty gem przy­niósł sporo walki i choć Hur­kacz miał szansę na kolejne prze­ła­ma­nie, nie zdo­łał jej wyko­rzy­stać. Po chwili popi­sał się jed­nak pew­nie utrzy­ma­nym poda­niem, by w ósmym gemie sto­czyć kolejny emo­cjo­nu­jący bój z Fomi­nem. Tym razem Polak zdo­łał ode­brać rywa­lowi ser­wis, wyko­rzy­stał trze­cią piłkę setową i trium­fo­wał 6:2.

II SET

W dru­giej par­tii prze­waga Huberta Hur­ka­cza była jesz­cze wyraź­niej­sza. W tej odsło­nie meczu Hubi nie był już ani przez moment zagro­żony. Szybko wyszedł na 3:0, notu­jąc prze­ła­ma­nie w dru­gim gemie. Teni­si­sta z Uzbe­ki­stanu zdo­łał po chwili utrzy­mać poda­nie, ale na tym pozy­tywy w jego wystę­pie się zakoń­czyły. Hur­kacz wyda­wał się kon­tro­lo­wać spo­tka­nie oraz grać bar­dzo spo­koj­nie w dal­szej prze­strzeni kortu. Usta­wia­jąc sobie grę wła­snym ser­wi­sem nie odda­wał wiele ini­cja­tywy Uzbe­kowi, a czego efek­tem było osta­teczne zwy­cię­stwo 6:1.

Uzbe­ki­stan – Pol­ska 0:1, Humo Arena, Tasz­kent (Uzbe­ki­stan)

Siergiej Fomin – Hubert Hurkacz 2:6, 1:6

Po Hurkaczu na kort wyszedł Maks Kaśnikowski, który dokończył dobrą robotę reprezentacyjnego kolegi dokładając drugą wygraną dla Polski.

I SET

Polak bar­dzo dobrze roz­po­czął pierw­szy set. Dzięki szyb­kiemu prze­ła­ma­niu pro­wa­dził już 3:1, a potem mógł jesz­cze powięk­szyć prze­wagę. Zmar­no­wany break point szybko się zemścił, gdyż po chwili stra­cił ser­wis. Jed­nak potem popi­sał się kapi­talną serią trzech wygra­nych gemów, dzięki czemu zwy­cię­żył 6:3.

II SET

Rów­nie dobrze szło Kaśni­kow­skiemu na początku dru­giej par­tii, w któ­rej szybko objął pro­wa­dze­nie 2:0. Kolejny gem był zde­cy­do­wa­nie naj­dłuż­szym w całym spo­tka­niu. Istotne były gemy numer trzy i pięć w dru­gim secie. Pierw­szy z nich, nie­zwy­kle zacięty, zakoń­czył się zwy­cię­stwem Polaka. W pią­tym na pierw­szy plan wysu­nęli się sędzio­wie spo­tka­nia, któ­rzy pomy­lili się kil­ku­krot­nie z oceną autów, Z głów­nym arbi­trem zaczęli dys­ku­to­wać kapi­ta­no­wie dru­żyn, w tym Mariusz Fyr­sten­berg. Osta­tecz­nie, ku zdu­mie­niu wszyst­kich, pod­trzy­mano błędną decy­zję na korzyść naszego teni­si­sty. Z emo­cjami lepiej pora­dził sobie Kaśni­kow­ski, który znów musiał bro­nić się przed prze­ła­ma­niem, tym razem dwu­krot­nie, ale osta­tecz­nie zwy­cię­żył i powięk­szył pro­wa­dze­nie na 4:1. W koń­cówce spo­tka­nia Polak udo­wod­nił swoją prze­wagę. Naj­pierw prze­ła­mał rywala, potem pew­nie wygrał wła­sny ser­wis i w nie­całe pół­to­rej godziny zapew­nił Pola­kom dru­gie zwy­cię­stwo w meczu z Uzbe­ki­sta­nem!

Uzbekistan – Polska 0:2, Humo Arena, Taszkent (Uzbekistan)

Chumojun Sułtanow – Maks Kaśnikowski 3:6, 1:6

PLAN GIER MECZU UZBEKISTAN – POLSKA W PUCHARZE DAVISA:

piątek (początek godz. 10:00)
gra pojedyncza
Denis Fomin – Hubert Hurkacz
Chumojun Sultanow – Maks Kaśnikowski
sobota (początek godz. 9:00)
gra podwójna
Denis Fomin, Maksim Szin – Hubert Hurkacz, Jan Zieliński
gra pojedyncza
Chumojun Sułtanow – Hubert Hurkacz
Denis Fomin – Maks Kaśnikowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!