Fot: Walter Sport

Nie­zwy­kle zacięty prze­bieg miało śro­dowe star­cie w Lubi­nie pomię­dzy Pol­ską i Danią. Pol­skie pił­karki ręczne zapre­zen­to­wały się ze świet­nej strony, ale mimo swo­jej postawy prze­grały w Lubi­nie z Danią w meczu grupy 8. eli­mi­na­cji mistrzostw Europy.

Soli­dar­nie wszy­scy w pol­skiej eki­pie przed meczem mówili, że fun­da­men­tem w meczu z wice­mi­strzy­niami Europy będzie twarda defen­sywa. I taka w wyko­na­niu Polek od pierw­szych sekund była. Gło­śny doping w pierw­szych minu­tach pomógł Biało-Czer­wo­nym bar­dzo dobrze wejść w mecz. W ataku wynik otwo­rzyła Syl­wia Matusz­czyk, a rzut karny obro­niła Adrianna Pła­czek. Przy­jezdne miały pro­blem z ofen­sywą, ale bro­niły rów­nie świet­nie jak biało-czer­wone i po kwa­dran­sie na tablicy wyni­ków wid­niał remis 3:3.

Od początku meczu ini­cja­tywa leżała po stro­nie gospo­dyń. Dunki pierw­szy raz prze­ła­mały Polki w 19. minu­cie, kiedy zano­to­wały serię trzech goli i wyszły na dwu­bram­kowe pro­wa­dze­nie wyni­kiem 6:4. Co nie ozna­cza, że Polki od tam­tej pory odpu­ściły rywa­li­za­cję. Polki wró­ciły też do twar­dej obrony i nie tylko nie pozwo­liły rywal­kom odsko­czyć, ale po sku­tecz­nym rzu­cie z sied­miu metrów Magdy Bal­sam, ponow­nie był remis (9:9). Było to jed­nak ostat­nie tra­fie­nie Polek w pierw­szej poło­wie. Dunki nato­miast wypro­wa­dziły dwa szyb­kie ataki i na prze­rwę scho­dziły, pro­wa­dząc 11:9.

Po zmia­nie stron ambitne Polki ponow­nie zaczęły gonić wynik i dopro­wa­dziły do bramki kon­tak­to­wej (12:13). Aktywne w ataku były Monika Koby­liń­ska, Karo­lina Kocha­niak-Sala oraz Daria Micha­lak, które miały wpływ na to, że Polki nie pozwo­liły rywal­kom na więk­szą prze­wagę.

W 17. minu­cie dru­giej połowy Bal­sam dopro­wa­dziła do wyrów­na­nia z rzutu kar­nego (19:19). Póź­niej jed­nak Dunki były lep­sze w defen­sy­wie. Kolejne cztery minuty były klu­czowe. W tym okre­sie Dunki zdo­były trzy gole, a Biało-Czer­wone ani razu nie potra­fiły zna­leźć drogi do siatki. W koń­cówce Polki sta­rały się odro­bić straty. I choć osta­tecz­nie prze­grały czte­rema tra­fie­niami (22:26), zosta­wiły po sobie dobre wra­że­nie.

El. ME 2024:

Polska – Dania 22:26 (9:11)

Polska: Barbara Zima, Adrianna Płaczek – Monika Kobylińska 5, Daria Michalak 4, Magda Balsam 4, Karolina Kochaniak-Sala 3, Sylwia Matuszczyk 2, Magda Więckowska 2, Aleksandra Rosiak 1, Marlena Urbańska 1, Emilia Galińska 0, Adrianna Górna 0, Aleksandra Tomczyk 0, Paulina Uścinowicz 0, Dagmara Nocuń 0.

Karne: 4/4 Kary: 4 min.

Dania: Anna Kristensen, Althea Reinhardt – Kristina Jorgensen 5, Sarah Iversen 4, Anne Mette Hansen 4, Elma Halilcevic 3, Mie Hojlund 3, Louise Vinter Burgaard 2, Trine Ostegaard 2, Helena Hageso 2, Emma Friis 1, Helena Elver 0, Rikke Iversen 0.

Karne: 3/4 Kary: 0 min.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!