Foto: Polski Hokej na Trawie (Facebook)

Polskie hokeistki na trawie zdobyły srebrny medal halowych mistrzostw Europy. W finale w Berlinie przegrały z Niemkami 2:3 (1:1)

Halowe ME elity po raz pierw­szy odbyły się w for­mule 10-zespo­ło­wej. Pię­ciu naj­lep­szych uczest­ni­ków – Niemcy, Pol­ska, Austria, Hisz­pa­nia oraz Cze­chy – zapew­niły sobie kwa­li­fi­ka­cję do przy­szło­rocz­nych mistrzostw świata.

Polki w roz­gryw­kach gru­po­wych zajęły pierw­sze miej­sce (poko­nały Szwaj­ca­rię 4:1, Ukra­inę 1:0, Wło­chy 3:1 i zre­mi­so­wały z Austrią 1:1). W pół­fi­nale wygrały z Hisz­pa­nią 2:1.

W spo­tka­niu fina­ło­wym naszej repre­zen­ta­cji przy­szło się mie­rzyć z gospo­dy­niami tur­nieju Niem­kami. Biało-czer­wone jako jedyny zespół w tur­nieju prze­ciw­sta­wiły się gospo­dy­niom, które wygry­wały swoje mecze pew­nie i wysoko. O zwy­cię­stwie gospo­dyń (3:2) zade­cy­do­wała ostat­nia minuta meczu, w któ­rej sędzio­wie w kon­tro­wer­syj­nej sytu­acji podyk­to­wali krótki róg. Niemki zamie­niły go na trze­cią bramkę, i po chwili mogły cie­szyć się ze zdo­by­cia zło­tego medalu.

Biało-czer­wone powtó­rzyły suk­ces sprzed ośmiu lat, kiedy to w Miń­sku się­gnęły po halowe wice­mi­strzo­stwo Sta­rego Kon­ty­nentu.

Finał HME 2024 w hokeju na trawie:

Polska – Niemcy 2:3 (1:1)

Bramki: Sandra Tatarczuk (3-krótki róg, 32) – Elisa Grave (15), Laura Saenger (31-karny, 40-krótki róg).

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!