Fot. LOTOS PZT Polish Tour

Weronika Falkowska (441. WTA) ma powody do radości! Polka zwyciężyła w finale turnieju ITF W35 w burundyjskiej Bujumburze. 23-latka pokonała swoją rówieśniczkę Alice Tubello (553. WTA).

Tubello świet­nie potwo­rzyła star­cie o tytuł, wycho­dząc na pro­wa­dze­nie 2:0. Nasza teni­sistka szybko zdo­łała jed­nak odro­bić straty i po kilku minu­tach zro­biło się 2:2. Decy­du­jący moment pierw­szego seta miał miej­sce w siód­mym gemie. Fal­kow­ska prze­ła­mała ser­wis prze­ciw­niczki, a potem potwier­dziła prze­wagę i objęła pro­wa­dze­nie 5:3. Osta­tecz­nie zamknęła seta rezul­ta­tem 6:4.

Druga par­tia roz­po­częła się dosko­nale dla pol­skiej zawod­niczki, gdyż Wero­nika szybko wyszła na 2:0. Po chwili Alice zdo­była gema, wal­czyła o odro­bie­nie strat. Fal­kow­skiej udało się jed­nak wygrać zacię­tego czwar­tego gema. Polka zdo­by­wała kolejne gemy i nie pozwo­liła Fran­cuzce dopi­sać już, cokol­wiek na swoje konto. 23-let­nia Polka zakoń­czyła spo­tka­nie wyni­kiem 6:4, 6:1.

To siódmy tytuł Wero­niki w sin­glu. Wcze­śniej była naj­lep­sza w czte­rech tur­nie­jach ITF W15 (trzy w Mona­sty­rze i jed­nym w Tbi­lisi) oraz dwóch zawo­dach ITF W25 (w Parnu i Poetes­sach).

Finał gry pojedynczej ITF W35:

Weronika Falkowska (Polska, 5) – Alice Tubello (Francja, 8) 6:4, 6:1

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!