FOT. assecoresovia.pl

Zdecydował rewanż na Podpromiu.Aż 11 asów serwisowych Jakuba Buckiego przypieczętował awans do półfinału Plus Ligi siatkarzom Asseco Resovii Rzeszów. Gospodarze rewanżowy mecz ćwierćfinałowy ostatecznie wygrali mecz 3:1.
Od początku pierw­szego seta to gospo­da­rze roz­po­częli mecz od pro­wa­dze­nia 6:2 przy zagryw­kach Buc­kiego oraz sku­tecz­nym ataku Kłosa ze środka. Gdańsz­cza­nie szybko dopro­wa­dzili do pro­wa­dze­nia 7:6. Błędy wła­sne w ataku oraz zagrywce i szczelny blok przy zagrywce Niemca. Punk­towy ser­wis miał klu­czowe zna­cze­nie dla usta­le­nia wyniku. Cenne punkty doło­żył Loutai oraz sku­teczny atak Orczyka spra­wił, że przy­jezdni pro­wa­dzili 8:7. Przy­jezdni sys­te­ma­tycz­nie utrzy­my­wali punk­towy dystans oraz potra­fili powięk­szyć prze­wagę do trzech oczek. Sku­teczni w ataku byli na środku Nie­miec, czy Orczyk, gospo­da­rze odpo­wia­dali grę środ­kiem za sprawą Kocha­now­skiego. Szczelny blok Tre­fla dał pro­wa­dze­nie gościom 16.12. Asseco w koń­cówce seta bazo­wało na sku­tecz­no­ści w ataku Deflaco. To jed­nak nie pomo­gło gospo­da­rzom w wywal­cze­niu zwy­cię­stwa w pierw­szej par­tii, lecz dopro­wa­dzili do gry na prze­wagi. Osta­tecz­nie szczelny blok zapew­nił suk­ces Tre­fla 28:26.

Począ­tek dru­giego seta to sys­te­ma­tycz­nie budo­wa­nie prze­wagi przez gdań­ski zespół. Sku­tecz­ność Sasaka miała miej­sce przy zagrywce Orczyka, a szczelny blok spra­wił, że Trefl pro­wa­dził 9:5. Po raz kolejny zagrywka Buc­kiego dała gospo­da­rzom nadzieję na zwy­cię­stwo w dru­gim secie. Zna­ko­mite kon­try Louatiego oraz szczelny blok dopro­wa­dził do remisu 11.11. Przy dobrym przy­ję­ciu Drzy­zga uru­cha­miał Kłosa ze środka. Punk­towy ser­wis Louatiego dał pro­wa­dze­nie gospo­da­rzom 13.12. Cenne punkty doło­żył ze środka oraz sku­tecz­ność Buc­kiego w ataku i polu ser­wisowym spra­wiła, że Asseco pro­wa­dziło 21.18. Miej­scowi utrzy­mali prze­wagę i po ataku Kocha­now­skiego z pierw­szej piłki wygrali par­tię 25:23 i dopro­wa­dzili do remisu w meczu 1:1.

W trze­cim secie żad­nej ze stron nie udało się wywal­czyć bez­piecz­nej prze­wagi. Walka punkt za punkt toczyła się do stanu 9:9. W tym cza­sie goście zdo­by­wali punkty po błę­dach prze­ciw­nika oraz sku­tecz­no­ści w ataku Sasaka. Gospo­da­rze bazo­wali na punk­tach uzy­ski­wa­nych przez Buc­kiego oraz Deflaco. Jeden z nich dał Asseco pro­wa­dze­nie 11.10. Sku­tecz­ność Deflaco oraz Buc­kiego, czy szczelny blok zapew­nił suk­ces miej­sco­wym w trze­cim secie 19.14. Przy­jezd­nym mimo sku­tecz­no­ści Sasaka oraz Mar­ti­neza nie pozwo­liła Tre­flowi na suk­ces w tej par­tii. Koń­cówka seta nale­żała do gospo­da­rzy. Nie­za­wodny przy tech­nicz­nych zagra­niach był Louati. Zna­ko­mite zagrywki Buc­kiego dały zwy­cię­stwo w par­tii 25:14 i pro­wa­dze­nie w meczu 2:1.

Kon­cert Buc­kiego trwał w czwar­tej odsło­nie. Zna­ko­mita zagrywka dała suk­ces miej­sco­wym aż 6:1. Bucki doło­żył sku­tecz­ność w ataku, a błąd wła­sny Tre­fla spra­wił, że Asseco powięk­szyło pro­wa­dze­nie gospo­da­rzy do 8 punk­tów 10:2. Punk­towy ser­wis doło­żyli Kłos oraz Drzy­zga. Sku­tecz­ność z kon­try Kocha­now­skiego dało pro­wa­dze­nie 15:6. Miej­scowi uzy­ski­wali punkty szczel­nym blo­kiem. Jeden z nich utrzy­mał punk­towy dystans na 22.14. Osta­tecz­nie czwar­tego seta wygrali gospo­da­rze 25:16.

Asseco Resovia Rzeszów – Trefl Gdańsk 3:1 (26:28; 25:23; 25:14; 25:16)

MVP: Jakub Bucki

Asseco: Lewandowski, Bucki, Kłos, Kochanowski, Staszewski, Kozub, Drzyzga, Potera, Louati, Zatorski, Mordyl, Cebulj, Defalco, Szpakowski.

Trefl: Gałązka, Martinez, Niemiec, Czerwiński, Pruszkowski, Koykka, Kampa, Urbanowicz, Pawlun, Sawicki, Orczyk, Więcławski, Potempa, Sasak.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!