Fot.PZHL

Repre­zen­ta­cja Pol­ski przy­go­to­wuje się do tur­nieju pre­kwa­li­fi­ka­cyj­nego do IO. W spa­ringu roze­gra­nym w Sosnowcu. Pol­scy hoke­iści poko­nali Koreę Połu­dniową 6:0.

Do sierp­nio­wych głów­nych kwa­li­fi­ka­cji awan­suje tylko zwy­cięzca sosno­wiec­kich zawo­dów. W ponie­dział­ko­wym star­ciu Polacy wypa­dli bar­dzo dobrze. Polacy nie dali żad­nych szans rywa­lowi, z któ­rym w prze­szło­ści toczyła zacięte i wyrów­nane boje. Biało-Czer­woni już w pierw­szej ter­cji wybili gościom z głów jakie­kol­wiek marze­nia o dobrym wyniku.

Strze­la­nie Polacy roz­po­częli bar­dzo szybko, bo już w czwar­tej minu­cie. Po ak­cji Kry­stiana Dziu­biń­skiego i Mar­cina Kolu­sza krą­żek do bramki skie­ro­wał Bar­tło­miej Jezior­ski. Biało-czer­woni za sprawą Grze­go­rza Pasiuta wyko­rzy­stali też moment gry w prze­wa­dze. Na 3:0 rów­nież podwyż­szył Pasiut po poda­niu Patryka Wronki. W koń­cówce pierw­szej ter­cji Polacy dobili jesz­cze swo­ich prze­ciw­ni­ków za sprawą Kry­stiana Dziu­biń­skiego i Patryka Krę­żołka. Po koń­co­wej syre­nie było 5:0 dla Biało-Czer­wo­nych. Kore­ań­czycy nie byli w sta­nie odpo­wie­dzieć niczym na grę naszej kadry. W trze­ciej ter­cji wynik spo­tka­nia usta­lił Bar­tosz Fraszko. Pol­ska w swoim jubi­le­uszo­wym spo­tka­niu odnio­sła wygraną 6:0.

Polska – Korea Południowa 6:0

Bramki: 1:0 Bartłomiej Jeziorski (4), 2:0 Grzegorz Pasiut (10), 3:0 Grzegorz Pasiut (16), 4:0 Krystian Dziubiński (17), 5:0 Patryk Krężołek (19), 6:0 Bartosz Fraszko (43)

Kary: Polska – 4 minuty; Kore Płd. – 8 minut

Program turnieju w Sosnowcu:

8 lutego
16.30 Polska – Estonia
20.00 Korea Południowa – Ukraina

9 lutego
16.30 Korea Południowa – Estonia
20.15 Polska – Ukraina

11 lutego
16.30 Ukraina – Estonia
20.15 Polska – Korea Południowa

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!