fot: polskihokej.eu

Emo­cjo­nu­jący mecz Pola­ków w walce o Igrzy­ska. Pol­scy hoke­iści prze­grali w swoim dru­gim meczu tur­nieju pre­kwa­li­fi­ka­cyj­nego do igrzysk olim­pij­skich 2026 z repre­zen­ta­cją Ukra­iny po rzu­tach kar­nych 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, d. 0:0, k. 1:2).

W 8. minu­cie Pola­ków na pro­wa­dze­nie wypro­wa­dził Kamil Górny, zmie­nia­jąc lot krążka po strzale Bar­to­sza Fraszko spod nie­bie­skiej linii. Krą­żek wpadł pod poprzeczkę i zupeł­nie zasko­czył gol­ki­pera rywali. Potem zespół tre­nera Kala­bera miał jesz­cze kilka oka­zji do podwyż­sze­nia pro­wa­dze­nia.

Ukra­ińcy dopro­wa­dzili do remisu na początku dru­giej ter­cji, kiedy Denys Boro­dai spryt­nym strza­łem zasko­czył Macieja Miarkę. Zachę­ceni goście coraz czę­ściej zagra­żali bramce rywali. Gola zdo­byli, tym­cza­sem gospo­da­rze. Szybką akcję zakoń­czył spryt­nym strza­łem Mar­cin Kolusz.

Repre­zen­ta­cja Ukra­iny prze­pro­wa­dziła kilka dobrych akcji na początku trze­ciej ter­cji, co skoń­czyło się wyrów­na­niem, po sil­nym ude­rze­niu Jew­gie­nija Ratusz­nego w 44. minu­cie. W koń­cówce pod­sta­wo­wego czasu zde­cy­do­wa­nie wię­cej pracy miał pol­ski bram­karz, ale po 60 minu­tach było 2:2. Potrzebne były zatem rzuty karne, które lepiej wyko­ny­wali Ukra­ińcy. Wygrali 2–1 i mogli cie­szyć się z bar­dzo cen­nego triumfu.

Polska – Ukraina 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, d. 0:0, k. 1-2)
Bramki: 1:0 Kamil Górny (8), 1:1 Denis Borodaj (23), 2:1 Marcin Kolusz (34), 2:2 Jewhenij Ratuszny (44), decydujący rzut karny: Olexi Worona.
Kary: Polska – 6 minut; Ukraina – 2 minuty.

Tabela po dwóch dniach turnieju:

1. Ukraina 2 5 7-2
2. Polska 2 4 6-3
3. Korea 2 3 4-6
4. Estonia 2 0 2-8

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!