Foto: Polski Związek Szermierczy

Pol­skie dru­żyny flo­re­towe, zarówno kobieca, jak i męska, są już pewne kwa­li­fi­ka­cji na igrzy­ska olim­pij­skie w Paryżu. Zde­cy­do­wały o tym wyniki ostat­nich w okre­sie kwa­li­fi­ka­cji tur­nie­jów dru­ży­no­wych Pucharu Świata, które były roz­gry­wane w Kairze. Nato­miast wczo­raj w zakoń­czo­nych mistrzo­stwach Europy kade­tów (do lat 17) w Neapolu srebrny medal wywal­czyła dru­żyna szpa­dzi­stek.

O medale w każ­dej z sze­ściu kon­ku­ren­cji powal­czy w sto­licy Fran­cji po osiem zespo­łów. O podziale miejsc zde­cy­dują wyniki uzy­skane w okre­sie od 1 kwiet­nia 2023 do 31 marca tego roku, ale w przy­padku flo­retu ostat­nimi zma­ga­niami dru­ży­no­wymi były nie­dzielne zawody w Egip­cie.

Z pol­skich dru­żyn w swo­ich rękach sprawę olim­pij­skich prze­pu­stek miała siódma w zesta­wie­niu ekipa kobieca pro­wa­dzona przez tre­nera Toma­sza Cie­płego. O ostat­nie wolne miej­sce toczyła kore­spon­den­cyjny poje­dy­nek z Niem­kami.

Polki w skła­dzie: Julia Wal­czyk-Kli­ma­szyk, Hanna Łycz­biń­ska (obie KU AZS UAM Poznań), Mar­tyna Syno­radzka i Mar­tyna Jeliń­ska (obie AZS AWF Poznań) w 1/8 finału poko­nały Węgierki 45:32, a Niemki na tym eta­pie ule­gły Kore­an­kom 39:45. W ćwierć­fi­nale pewne już olim­pij­skiej kwa­li­fi­ka­cji Biało-Czer­wone ule­gły dru­gim w świa­to­wym ran­kingu Ame­ry­kan­kom 17:45. Osta­tecz­nie Polki zajęły 7. miej­sce.

Sytu­acja flo­re­ci­stów przed ostat­nimi zali­cza­nymi do ran­kingu olim­pij­skimi zawo­dami była mocno skom­pli­ko­wana. Wciąż nie byli oni pewni wyjazdu do Paryża. Wyprze­dzić mogli ich Niemcy i Węgrzy. Oglą­dać się trzeba było rów­nież na Fran­cu­zów.

Na począ­tek Polacy w skła­dzie: Michał Siess (AZS AWFiS Gdańsk), Andrzej Rząd­kow­ski (wro­cła­wia­nie), Adrian Wojt­ko­wiak (AZS AWF Poznań) i Jan Jur­kie­wicz (Toruń­ska Aka­de­mia Flo­retu) poko­nali Kore­ań­czy­ków 43:42. Niemcy prze­grali, nato­miast z Egip­tem. Decy­du­jąca oka­zała się osta­tecz­nie poraż­ka… Hong­kongu z Japo­nią (42:45). Po tym meczu Polacy zapew­nili sobie udział w igrzy­skach. Odno­tujmy, że Biało-Czer­woni w Kairze zajęli osta­tecz­nie 8. miej­sce.

W zakoń­czo­nych, w nie­dzielę w Neapolu mistrzo­stwach Europy kade­tów (do lat 17) srebrny medal wywal­czyła dru­żyna szpa­dzi­stek. Oli­wia Jane­czek, Magda Ratyna (obie Piast Gli­wice), Ali­cja Goczał (SKS Grass-Hop­per Kal­wa­ria) i Laura Misiak (RKMS Ryb­nik) w finale ule­gły Ukra­in­kom 35:45. Wcześniej zwyciężyły kolejno ze Szwajcarkami 43:27, Włoszkami 41:36 i Węgierkami 44:43.

Od ponie­działku rywa­li­zo­wać będą junio­rzy (do lat 20).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!