Fot. Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Dru­żyna w skła­dzie: Klau­dia Breś (Zawi­sza Byd­goszcz), Nata­lia Król (Śląsk Wro­cław) i Kata­rzyna Kle­pacz (Legia War­szawa) zdo­była w węgier­skim Gyor brą­zowy medal strze­lec­kich mistrzostw Europy w pisto­le­cie pneu­ma­tycz­nym na 10 metrów.

Biało-Czer­wone do końca wal­czyły o medal i osta­tecz­nie sta­nęły na naj­niż­szym stop­niu podium. To pierw­szy senior­ski medal Pola­ków na zawo­dach roz­gry­wa­nych w węgier­skim Gyor. Wcze­śniej po złoto się­gnął junior Iwan Rakit­ski.

Najlepsze były gospodynie. Węgierki zgromadziły 1709 punktów. Reprezentantki Polski minimalnie przegrały walkę o drugie miejsce z Ukrainkami. Obie ekipy dzielił zaledwie punkt

Indy­wi­du­al­nie Breś była dzie­wiąta, a Król – 11. Obu zabra­kło tylko jed­nego punktu, aby wejść do roz­grywki fina­ło­wej z udzia­łem czo­ło­wej ósemki. Kle­pacz w stawce 64 zawod­ni­czek skla­sy­fi­ko­wana została na 43. miej­scu.

W tej samej kon­ku­ren­cji wśród męż­czyzn Repre­zen­tanci Pol­ski upla­so­wali się na dal­szych miej­scach. Jerzy Pie­trzak (Wawel Kra­ków) był 37., Oskar Mili­wek (Zawi­sza Byd­goszcz) – 58., a Grze­gorz Dłu­gosz (Gwar­dia Zie­lona Góra) – 66. Star­to­wało 81 strzel­ców.

W kara­bi­nie pneu­ma­tycz­nym na 10 metrów par mie­sza­nych Julia Pio­trow­ska (Śląsk Wro­cław) i Tomasz Bart­nik (Legia War­szawa) zajęli 22., nato­miast Aneta Stan­kie­wicz (Zawi­sza Byd­goszcz) i Maciej Kowa­le­wicz (Gwar­dia Olsz­tyn) 24. miej­sce. Star­to­wało 45 par.

Mistrzostwa Europy w strzelectwie w węgierskim Gyor zaplanowano do 3 marca.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!