Foto: Grupa Azoty Chemik Police

Ekipa Grupy Azoty Che­mika Police zagra o złoto mistrzostw Pol­ski. Pod­opieczne Marco Feno­glio po raz drugi w pół­fi­na­ło­wej rywa­li­za­cji poko­nały siat­karki Grota Budow­la­nych Łódź.

Piąt­kowe rewan­żowe spo­tka­nie w Łodzi prze­bie­gło pomy­śli zdo­byw­czyń Super­pu­charu Pol­ski, które już w inau­gu­ra­cyj­nej par­tii zdo­mi­no­wały prze­ciw­niczki 25:17.

Set drugi to z kolei mocny start Grot Budow­la­nych. Przede wszyst­kim udało się zapa­no­wać nad przy­ję­ciem i ogra­ni­czyć błędy w ofen­sy­wie. Na boisku została Mitro­vić, a jej ekipa z dwu­na­stu pierw­szych akcji wygrała, aż dzie­więć. I to rzu­to­wało na dal­szą część seta. Tu już nie wystar­czyło grać tylko „popraw­nie”. Tre­ner Feno­glio się­gnął wpraw­dzie po Monikę Fedu­sio w miej­sce Mar­tyny Łuka­sik i choć była to dobra zmiana, nie udało się już odwró­cić losów tej czę­ści gry. Łodzianki zwy­cię­żyły do 20, wyrów­nu­jąc w ten spo­sób stan spo­tka­nia.

Zmiana stron znów zmie­niła obraz gry. Poli­czanki od pierw­szych akcji kolej­nej par­tii punk­to­wały w ataku i wypra­co­wały sobie solidną zaliczkę (3:9). I tym razem dru­żyna, która zdo­mi­no­wała otwar­cie, utrzy­my­wała wyraźną prze­wagę w dal­szej czę­ści seta (10:17, 14:20). W koń­cówce poja­wił się pro­myk nadziei w eki­pie Grot Budow­la­nych, gdy asa posłała Bla­go­je­vić (18:22). Kolejne punkty padły jed­nak łupem poli­cza­nek, a wynik na 18:25 usta­liła sku­tecz­nym ata­kiem Monika Fedu­sio.

Począ­tek czwar­tego seta był obie­cu­jący w wyko­na­niu gospo­dyń (5:2). Tak przy­naj­mniej się wyda­wało. Poli­czanki szybko odro­biły straty (7:7), a w środ­ko­wej czę­ści seta uzy­skały kilka punk­tów prze­wagi (11:14, 13.18). W dal­szej czę­ści seta to zespół gości dyk­to­wał warunki i zwy­cię­żył 25:20. Dzięki temu zwy­cię­żył 3:1 w meczu i 2–0 w pół­fi­na­ło­wej rywa­li­za­cji.

W finale na Grupę Azoty Chemika Police czekają już PGE Rysice Rzeszów. Grot Budowlani o brąz powalczą z BKS-em Bostik ZGO Bielsko-Biała. Tu walka toczyć się będzie już do trzech zwycięstw. Pierwsze spotkania zaplanowano na 12 kwietnia.

TAURON Liga/ 2 mecz półfinałowy

GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ — GRUPA AZOTY CHEMIK POLICE 1:3 (17:25, 25:20, 18:25, 20:25)

BUDOWLANI: Wilińska 4, May 6, Różyńska 7, Bjelica 6, Blagojević 8, Lisiak 9 oraz Łysiak (l), Pol, Łazowska 1, Sobiczewska 10, Mitrović 9.

CHEMIK: Kowalewska 1, Sahin 17, Korneluk 6, Inneh-Varga 7, Łukasik 6, Wasilewska 15 oraz Grajber-Nowakowska (l), Jagła (l), Honorio 5, Fedusio 14, Mędrzyk 2, Ding 1, Pierzchała 2.

MVP: Wasilewska

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!