Foto: plusliga.pl

W meczu 21. kolejki PlusLigi wicemistrzowie Polski nie dali rady ekipie GKS-u Katowice. Katowiczanie wygrali z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 3:0.

Starcie GKS Katowice z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w sobotni wieczór zaczęło się pod znakiem gry punkt za punkt (2:2). Jako pierwsi to gospodarze objęli dwupunktowe prowadzenie (4:2). Pierw­szy set był praw­dziwą kata­strofą w wyko­na­niu zawod­ni­ków Adama Swaczyny. Dopiero czter­na­sty w tabeli GKS zmiótł kędzie­rzy­nian z par­kietu, wygry­wa­jąc aż 25:10. Klu­czem do takiej wygra­nej kato­wi­czan była zagrywka. Lukas Vasina i Damian Doma­gała zaser­wo­wali w tej par­tii łącz­nie, aż pięć asów, a cały zespół GKS-u spra­wił, że ZAKSA miała zale­d­wie 17 procent pozy­tyw­nego przy­ję­cia.

W dru­giej odsło­nie ZAKSA wresz­cie zła­pała wła­ściwy rytm. Na pozy­cję przyj­mu­ją­cego został prze­su­nięty Łukasz Kacz­ma­rek, w ataku grał Bar­tło­miej Kluth i kędzie­rzy­nia­nie wyglą­dali znacz­nie lepiej. Choć GKS zaczął tę par­tię od pro­wa­dze­nia 8:5, tak póź­niej kon­trolę prze­jęła ZAKSA, która wywal­czyła sobie nawet pięć punk­tów prze­wagi, i tyle też setboli miała przy sta­nie 24:19. Zespół gości nie potra­fił wyko­rzy­stać żad­nej z pię­ciu piłek seto­wych, a gospo­da­rze dopro­wa­dzili do gry na prze­wagi. W niej górą byli zawod­nicy z Kato­wic, któ­rzy wygrali do 30, podwyż­sza­jąc pro­wa­dze­nie w meczu.

Tre­ner Słaby posta­no­wił nie zmie­niać zwy­cię­skiego składu. W trze­cim secie gospo­da­rze dokoń­czyli dzieła znisz­cze­nia. Kędzie­rzy­nia­nie tylko w pierw­szych kilku wymia­nach dotrzy­my­wali im kroku, potem GKS poszedł już za cio­sem i wygrał też trze­ciego seta, oraz cały mecz 3:0.

Plus Liga – 21. kolejka

GKS Katowice – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0
(25:10, 32:30, 25:19)

MVP: Marcin Waliński

GKS Katowice: Waliński, Domagała, Adamczyk, Usowicz, Vasina, Saitta, Mariański (libero) oraz Jarosz, Mielczarek, Kvalen, Fenoszyn.

ZAKSA: Takvam, Zapłacki, Janusz, Kaczmarek, Paszycki, Chitigoi, Shoji (libero) oraz Ziółkowski, Kluth, Biernat, Wiltenburg.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!