Fot. Plus Liga

W nie­dziel­nym meczu 21. kolejki Bogdanka LUK Lublin w czterech setach pokonał Projekt Warszawa. 

Już pierw­szy set zapowiadał dużo pozytywnych wrażeń dla miejscowej publiczności. Od początku spo­tka­nia lubel­scy siat­ka­rze trzy­mali poziom w zagrywce. To spra­wiało pro­blemy rywa­lom i prze­kła­dało się na ich atak. Pro­jektu był sku­teczny, ale skrzy­dła radziły sobie gorzej. LUK powoli, ale sku­tecz­nie pra­co­wał nad pro­wa­dze­niem (14:11). Gdy bez­po­śred­nio ser­wi­sem punk­to­wał Jan Nowa­kow­ski, było już 17:13 dla lubli­nian. Jak się póź­niej oka­zało, to był decy­du­jący moment tej par­tii. Lubli­nia­nie tylko powięk­szyli prze­wagę, wygry­wa­jąc 25:19.

Druga partia tylko teoretycznie była bardziej wyrównana, ale również toczyła się pod dyktando gospodarzy. Wystarczy powiedzieć, że warszawianie ani razu nie objęli prowadzenia. W końcówce goście „doszli” rywali na punkt (22:21), aby ostatecznie przegrać 22:25.

Posta­wiony pod ścianą Pro­jekt War­szawa w trze­ciej odsło­nie posta­wił wszystko na jedną kartę. Fawo­ryt wresz­cie zaczął grać na miarę ocze­ki­wań, pro­wa­dząc 5:1 oraz 11:4. Tym razem Bog­danka nie była w sta­nie niczego wskó­rać, prze­gry­wa­jąc wyraź­nie 20:25.

Po pierw­szych wymia­nach w czwar­tym secie siat­ka­rze z Lublina zaczy­nali przej­mo­wać ini­cja­tywę. Lubli­nia­nie powró­cili do świet­nej gry w bloku i obro­nie, a także do moc­nych i punk­to­wych zagry­wek. Po asie ser­wi­so­wym Damiana Schulza LUK pro­wa­dził 9:5. War­szawa jed­nak szybko roz­po­częła swoją pogoń, a wygrane kon­try zbli­żyły przy­jezd­nych do wyrów­na­nia. Lubli­nia­nie długi odpie­rali ataki rywali, lecz gra­cze Pro­jektu dopięli swego, dopro­wa­dza­jąc do remisu (16:16). Od stanu 16:16 miej­scowi wygrali trzy kolejne akcje. To oka­zało się klu­czowe. W dal­szej fazie Pro­jekt, mimo ambit­nych prób, nie potra­fił dogo­nić adwer­sa­rzy, prze­gry­wa­jąc 22:25 oraz cały mecz 1:3.

21. kolejka Plus Ligi

Bogdanka LUK Lublin – Projekt Warszawa 3:1 (25:19, 25:22, 20:25, 25:22)

MVP: Marcin Komenda

Bogdanka LUK Lublin: Jan Nowakowski, Marcin Komenda, Maciej Kania, Damian Schulz, Alexandre Ferreira, Tobias Brand – Thales Hoss (libero) – Mateusz Malinowski, Maciej Krysiak, Jakub Wachnik, Maksym Kędzierski (libero)

Projekt Warszawa: Maciej Stępień, Kevin Tille, Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Jurij Semeniuk, Artur Szalpuk – Damian Wojtaszek (libero) – Igor Grobelny, Karol Borkowski, Jakub Kowalczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!