Fot.Facebook/PZSS

W ostatnich dniach odbyły się strzeleckie zawody Pucharu Świata w Gre­na­dzie. W kon­ku­ren­cji pisto­letu pneu­ma­tycz­nego repre­zen­tanci pol­scy wywal­czyli złoto oraz brąz. Klau­dia Breś trium­fo­wała w kon­ku­ren­cji pisto­letu pneu­ma­tycz­nego na dystan­sie 10 m. Zaś dzień póź­niej Polka skom­ple­to­wała swój dublet, wystrzeliwując brą­zowy medal z Grze­gorzem Dłu­go­szem, w rywa­li­za­cji par mie­sza­nych w pisto­lecie na 10 metrów.

Po eli­mi­na­cjach nie zano­siło się na zwy­cię­stwo naszej zawod­niczki. Klau­dia weszła do ośmio­oso­bo­wego finału z pią­tym wyni­kiem, a w nim spi­sała się rewe­la­cyj­nie. Dla 29-let­niej Klau­dii Breś to dru­gie zwy­cię­stwo w Pucha­rze Świata w karie­rze. Na kilka mie­sięcy przed Igrzy­skami Olim­pij­skimi potwier­dziła, że może być pol­ską nadzieją na medal. Udział w tej konkurencji wzięły również dwie inne Polki – Julita Borek była 34., natomiast Katarzyna Klepacz zajęła 50. lokatę.

17 lutego rów­nież był szczę­śliwy dla repre­zen­tantki Polski. W mik­ście, star­tu­jąc razem z Grze­go­rzem Dłu­go­szem w poje­dynku o trze­cią lokatę pol­ska para poko­nała Por­tu­gal­czy­ków Joanę Caste­lao i Joao Costę 17-13. Pierw­sze miej­sce przy­pa­dło Niem­com San­drze Ritz i Micha­elowi Schwal­dowi, któ­rzy w finale zwy­cię­żyli Buł­ga­rów Miro­sławę Min­czewę i Samu­ila Don­kowa 17-11. Na 26. miej­scu w stawce 27 star­tu­jących par zna­leźli się Kata­rzyna Kle­pacz (Legia War­szawa) oraz Oskar Mili­wek (Zawi­sza Byd­goszcz). To dru­gie podium biało-czer­wo­nych w Gra­na­dzie. Wcze­śniej w indy­wi­du­al­nym strze­la­niu z pisto­letu na 10 m trium­fo­wała Klau­dia Breś.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!