fot: pzlf.pl

Iga Woj­ta­sik (AZS AWF Kato­wice) i Marek Kania (Fun­da­cja Legia War­szawa) zdo­byli złote medale sprin­ter­skich wie­lo­bo­jo­wych mistrzostw Pol­ski w łyż­wiar­stwie szyb­kim. W tra­dy­cyj­nym wie­lo­boju tytuły wywal­czyli Mag­da­lena Czysz­czoń (AZS AWF Kato­wice) oraz Mate­usz Śliwka (UKS 3 Mila­nó­wek).

Dru­giego dnia rywa­li­za­cji sprin­te­rów w toma­szow­skiej Are­nie Lodo­wej nie wystar­to­wali pro­wa­dzący po pierw­szych prze­jaz­dach na 500 i 1000 m Karo­lina Bosiek i Damian Żurek (oboje Pilica Toma­szów Maz.), któ­rzy już w czwar­tek wyje­chali do Inzell, gdzie za tydzień roz­poczną się mistrzo­stwa świata w wie­lo­boju.

Nie­obec­ność Bosiek wyko­rzy­stała Woj­ta­sik. 23-let­nia łyż­wiarka AZS AWF Kato­wice po swój pierw­szy senior­ski tytuł w wie­lo­boju sprin­ter­skim się­gnęła dzięki bar­dzo dobremu prze­jaz­dowi w ostat­nim star­cie na 1000 m.

W rywa­li­za­cji męż­czyzn tytuł obro­nił Kania, który w czwar­tek wygrał oba biegi, a dzień wcze­śniej trium­fo­wał na 1000 m i był drugi na 500 m. W zawodach nie startował też Piotr Michalski (AZS AWF Katowice), który również postawił na przygotowania do MŚ.

W tra­dy­cyj­nym i sła­biej obsa­dzo­nym wie­lo­boju wśród męż­czyzn zwy­cię­żył 18-letni Śliwka, który wygrał wyścig na 5000 m, był drugi na 1500 i 10 000 m oraz trzeci na 500 m.

W zma­ga­niach kobiet złoto obro­niła Czysz­czoń. Tytuł dały jej prze­ko­nu­jące zwy­cię­stwa na naj­dłuż­szych dystan­sach (3000 i 5000 m).

Sezon naj­lepsi pol­scy zawod­nicy zakoń­czą w Inzell star­tem w mistrzo­stwach świata w wie­lo­boju i wie­lo­boju sprin­ter­skim. Impreza z udzia­łem notu­ją­cych świetny sezon wspie­ra­nych przez PGE Pol­ską Grupę Ener­ge­tyczną S A. pol­skich pan­cze­ni­stów odbę­dzie się w dniach 7–10 marca w nie­miec­kim Inzell.

 

Wyniki czwartkowych konkurencji MP:

Wielobój sprinterski

500 m kobiety

  1. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin)      38,44
  2. Iga Wojtasik (AZS AWF Katowice)      38,93
  3. Martyna Baran (Stegny Warszawa)      39,05

500 m mężczyźni

1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 35,09

2. Jakub Piotrkowski (Pilica Tomaszów Maz.) 36,24

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 36,70

1000 m kobiety

1. Iga Wojtasik (AZS AWF Katowice) 1.18,24

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 1.19,46

3. Martyna Baran (Stegny Warszawa) 1.20,51

1000 m mężczyźni

1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 1.11,32

2. Jakub Piotrowski (Pilica Tomaszów Maz.) 1.12,03

3. Dawid Burzykowski (AZS Zakopane) 1.13,39

Klasyfikacja końcowa:

1. Iga Wojtasik (AZS AWF Katowice) 156,010 pkt

2. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) 156,030

3. Martyna Baran (Stegny Warszawa) 159,235

1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 141,180 pkt

2. Jakub Piotrowski (Pilica Tomaszów Maz.) 143,950

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 147,195

Wielobój

1500 m kobiety

1. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 2.01,04

2. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 2.01,19

3. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 2.04,64

1500 m mężczyźni

1. Marcin Bachanek (Arena Tomaszów Maz.) 1.49,84

2. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) 1.51,16

3. Maksymilian Rzepka (1907 Zakopane) 1.52,85

5000 m kobiety

1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 7.22,12

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 7.38,17

3. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 7.57,23

10 000 m mężczyźni

1. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 14.17,06

2. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) 14.25,78

3. Szymon Wojtakowski (Pilica Tomaszów Maz.) 14.43,26

klasyfikacja wieloboju

1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 169,730 pkt

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 170,194

3. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 176,322

1. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) 158,124 pkt

2. Marcin Bachanek (Arena Tomaszów Maz.) 159,030

3. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 161,394

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!