Foto: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Repre­zen­tantka Pol­ski Jeka­tie­rina Kura­kowa po dwóch latach została meda­listką mistrzostw Europy. Stało się tak dzięki dopin­go­wej wpadce Rosjanki Kamiły Wali­je­wej.

Na początku stycz­nia 2022 roku w Tal­lin­nie odbyły się mistrzo­stwa Europy w łyż­wiar­stwie figu­ro­wym. W rywa­li­za­cji soli­stek całe podium zajęły Rosjanki – złoto zdo­była Kamila Walijewa, sre­bro Anna Szczer­ba­kowa, a z brązu cie­szyła się Alek­san­dra Tru­sowa.

Po nieco ponad dwóch latach oka­zało się jed­nak, że nasza łyż­wiarka otrzyma mały brą­zowy medal. Kolej­ność została bowiem zmie­niona po tym, gdy zdys­kwa­li­fi­ko­wana została złota meda­listka – Kamila Wali Jewa. W 2022 roku młoda łyż­wiarka zajęła pierw­szą lokatę nie tylko w kla­sy­fi­ka­cji łącz­nej, ale także w każ­dym z dwóch pro­gra­mów, który pre­zen­to­wały uczest­niczki zawo­dów.

Osta­tecz­nie po dys­kwa­li­fi­ka­cji zwy­cięż­czyni Kamiły Wali­je­wej, brą­zowy medal przy­pad­nie Bel­gijce Loenie Hen­drickx. Czwarte miej­sce w łącz­nej kla­sy­fi­ka­cji zaj­mie Jeka­tie­rina Kura­kowa. To ozna­cza, że otrzyma „mały brąz” w pro­gra­mie dowol­nym.

Małe medale przy­zna­wane są łyż­wia­rzom figu­ro­wym pod­czas ME i MŚ za pozy­cje w poszcze­gól­nych seg­men­tach rywa­li­za­cji – pro­gra­mie krót­kim i dowol­nym.

Dla Kurakowej, która ma polskie obywatelstwo od 2019 r., to największy sukces w karierze. W 2023 r. podczas ME w fińskim Espoo była blisko podium, lecz zajęła czwarte miejsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!