Materiały prasowe / CEV / Siatkarze Jastrzębskiego Węgla

Siat­ka­rze Jastrzęb­skiego Węgla wygrali z Gas Sales Pia­cenza w rewan­żo­wym meczu ćwierć­fi­nału Ligi Mistrzów. W pierw­szym spo­tka­niu dru­żyna z Pia­cenzy wygrała 3:2. Kolej­nym rywa­lem naszej ekipy będzie Ziraat Ban­kasi Ankara.

Pre­mie­rowa odsłona toczyła się przy prze­wa­dze gospo­da­rzy. Po asie Toma­sza For­nala było 12:9. Dru­żyna z Pia­cenzy odro­biła straty (13:13), ale sku­tecz­nie gra­jący w ataku jastrzę­bia­nie odzy­skali ini­cja­tywę (18:15, 22:17). Przy­jezdni jesz­cze zerwali się do walki, ale mistrzo­wie Pol­ski obro­nili prze­wagę. Jurij Gla­dyr zamknął seta sku­tecz­nym ata­kiem (25:22).

Na początku dru­giej par­tii rezul­tat długo oscy­lo­wał wokół remisu. Od stanu 5:4 goście zdo­byli jed­nak cztery punkty z rzędu, a o pierw­szy czas tego dnia musiał popro­sić Mar­celo Men­dez (5:8). Kil­ku­punk­towa róż­nica utrzy­my­wała się do połowy tej odsłony, bo po cudow­nym bloku For­nala na Yoan­dym Lealu na tablicy wyni­ków był już remis (16:16). W decy­du­ją­cej czę­ści par­tii mini­malną prze­wagę miała Pia­cenza. Włosi pro­wa­dzili 23:21, a przy sta­nie 24:23 mieli set­bola, ale zepsuta zagrywka w kolej­nej akcji roz­po­częła grę na prze­wagi. Jastrzęb­ski Węgiel roz­strzy­gnął ją na swoją korzyść po punk­to­wym bloku i asie Jurija Gla­dyra (26:24).

Jastrzę­bia­nie poszli za cio­sem od początku kolej­nego seta. Dobrze pre­zen­to­wali się w polu ser­wi­so­wym – asami popi­sali się Jean Patry (7:3) i Rafał Szy­mura (10:4). W środ­ko­wej czę­ści seta jesz­cze powięk­szyli róż­nicę i pro­wa­dzili (18:10). Kiedy wyda­wało się, że trze­cie odsłona to for­mal­ność nagle przy­jezdni ruszyli do odra­bia­nia strat (21:20). Emo­cje się­gnęły zenitu, a w takiej atmos­fe­rze ponow­nie lepiej odna­leźli się gospo­da­rze. W ataku pomy­lił się Ricardo Luca­relli, asa ser­wi­so­wego posłał Tomasz For­nal i gospo­da­rze mieli piłki meczowe. Pia­cenza obro­niła się w kolej­nej akcji, ale Nor­bert Huber ata­kiem ze środka przy­pie­czę­to­wał awans Jastrzęb­skiego Węgla do pół­fi­nału (25:21).

Liga Mistrzów – 1/4 finału

Jastrzębski Węgiel – Gas Sales Piacenza 3:0 (25:22, 26:24, 25:21)

MVP: Benjamin Toniutti

Jastrzębski Węgiel: Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Rafał Szymura – Jakub Popiwczak (libero) oraz Ryan Sclater, Edvins Skruders.

Gas Sales Piacenza: Ricardo Lucarelli, Edoardo Caneschi, Yuri Romano, Joandry Leal, Roberlandy Simon, Antoine Brizard – Leonardo Scanferla (libero) oraz Robbert Andringa Fabrizio Gironi, Francesco Recine.

Najwięcej punktów:

Jean Patry (15), Tomasz Fornal (14) – Jastrzębski Węgiel

Yuri Romano (13) – Gas Sales Daiko Piacenza

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!