Foto: old.delo.si

Prima Apri­lis, Prima Apri­lis, uwa­żaj bo się pomy­lisz. To było hasło, które kie­dyś sły­szał nie­mal każdy w Pol­sce. Tego dnia, który przy­pada zawsze na 1 kwiet­nia, dozwo­lone jest żar­to­wa­nie, wpro­wa­dza­nie ludzi w błąd, opo­wia­da­nie i publi­ko­wa­nie kom­plet­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji. Nasza redak­cja rów­nież posta­no­wiła się poba­wić i opu­bli­ko­wała wia­do­mość która nie była praw­dziwa.

1 kwiet­nia już za nami, a więc pora na spro­sto­wa­nie pri­ma­apri­li­so­wego żartu, nie­praw­dziwy news, jaki opu­bli­ko­wa­li­śmy w dniu wczo­raj­szym doty­czył Petera Pre­vca, który miał rze­komo od nad­cho­dzą­cego sezonu zostać indy­wi­du­al­nym tre­ne­rem Kamila Sto­cha Dawida Kubac­kiego i Pio­tra Żyły.

Wszystkim którzy dali się nabrać na nasz żart dziękujemy i zapraszamy do regularnego odwiedzania  polski-sport.com 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!