Foto: Fortuna 1Liga

W meczu 25. kolejki Fortuna I Ligi Lechia Gdańsk wygrała z Odrą Opole 2:1 i powróciła na fotel lidera.

Zgod­nie z prze­wi­dy­wa­niami mecz z Odrą nie był łatwy dla Lechii. Biało-Zie­loni mieli ini­cja­tywę, ale ciężko im było prze­bić się przez dobrze zor­ga­ni­zo­waną defen­sywę rywali. W 25. minu­cie Andrei Chin­dris fau­lo­wał w polu kar­nym Dina Sule i Odra Opole otrzy­mała jede­nastkę. Jede­nastkę na bramkę zamie­nił Rafał Nizio­łek i Odra nie­spo­dzie­wa­nie objęła pro­wa­dze­nie.

Lechia zaata­ko­wała, ale wciąż bra­ko­wało sytu­acji bram­ko­wych. Były głów­nie próby strza­łów z dystansu w wyko­na­niu Iwana Żelizki. To zmie­niło się w samej koń­cówce, bowiem sędzia doli­czył, aż pięć minut do pierw­szej połowy. Naj­pierw oka­zję miał Tomas Bob­cek, który z kilku metrów strze­lił mocno w słu­pek. Wresz­cie w ostat­niej minu­cie doli­czo­nego czasu poda­wał Elias Ols­son, fut­bo­lówkę prze­pu­ścił Bob­cek, a Rifet Kapic strza­łem sprzed pola kar­nego dopro­wa­dził do wyrów­na­nia. Lechii zatem udało się osią­gnąć cel, aby odro­bić stratę jesz­cze przed zakoń­cze­niem pierw­szej czę­ści spo­tka­nia pierw­sza połowa zakoń­czyła się rezul­ta­tem 1:1.

Po zmia­nie stron opo­la­nie pró­bo­wali zagro­zić Lechii, ale gospo­da­rze spo­koj­nie patrzyli na to, co działo się na boisku i w końcu wypro­wa­dzili sku­teczny cios. Zna­ko­mi­tym poda­niem w 53 minu­cie spo­tka­nia w pole karne popi­sał się Kapić, tam fut­bo­lówkę ode­grał Tomasz Neu­ge­bauer, a całą akcję zakoń­czył Bob­cek strza­łem do siatki.

W dal­szej czę­ści meczu emo­cji nie bra­ko­wało, a rolach głów­nych wystę­po­wał Żelizko. Akcja Odry zakoń­czyła się inter­wen­cją Domi­nika Piły, który tra­fił wła­śnie w Żelizkę, a fut­bo­lówka wpa­dła do siatki. Wyrów­na­nie? Nic z tych rze­czy. Sędzia został przy­wo­łany do obej­rze­nia sytu­acji na moni­to­rze, a ponie­waż cała akcja zaczęła się od faulu na Mak­sy­mie Chła­niu po dru­giej stro­nie boiska, to arbi­ter gola anu­lo­wał.

W 81. minu­cie nie­dawno wpro­wa­dzony na boisko Łukasz Zja­wiń­ski pła­sko dograł do Mak­syma Chła­nia, a Ukra­iniec nie tra­fił czy­sto w fut­bo­lówkę i ta prze­le­ciała obok słupka. Na początku doli­czo­nego czasu gry na boisku poja­wił się Luis Fer­nan­dez. W ostat­niej akcji meczu sędzia tego spo­tka­nia Patryk Gryc­kie­wicz po wide­owe­ry­fi­ka­cji dopa­trzył się rzutu kar­nego dla Odry, kiedy ta wyko­ny­wała rzut wolny. Do jede­nastki pod­szedł Borja Galan i tra­fił w poprzeczkę! Lechia wygrała 2:1 i wró­ciła na fotel lidera. Odra pozo­staje na 10. miej­scu.

Fortuna I Ligi-25 kolejka:

Lechia Gdańsk – Odra Opole 2:1 (0:1)

0:1 – Rafał Niziołek (k.) 26′ 1:1 – Rifet Kapić 45+5′ 2:1 – Tomas Bobcek 53′

Składy:

Lechia Gdańsk: Bohdan Sarnawśkyj – Dominik Piła (81′ Dawid Bugaj), Andrei Chindris, Elias Olsson, Miłosz Kałahur – Iwan Żelizko, Tomasz Neugebauer (81′ Louis D’Arrigo) – Camilo Mena, Rifet Kapić (90+1′ Luis Fernandez), Maksym Chłań (86′ Jakub Sypek) – Tomas Bobcek (81′ Łukasz Zjawiński).

Odra Opole: Artur Haluch – Mateusz Spychała, Mateusz Kamiński, Jiri Piroch, Jakub Szrek – Jakub Antczak (82′ Michał Surzyn), Rafał Niziołek (82′ Vittorio Continella), Adrian Purzycki (58′ Wojciech Kamiński), Borja Galan – Jean Francisco Sarmiento (58′ Maksymilian Hebel), Din Sula (83′ Konrad Nowak).

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!